Συγγράμματα

Συγγραφικό έργο Σπύρου Ψυχομάνη

Ι. Bιβλία

 1. Die fehlerhafte Personengesellschaft im griechischen und deutschen Recht, (Dissertation), Giessen 1983.
 2. Τραπεζικό δίκαιο-Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, Α΄ έκδ. 1995, Β΄έκδ. 1997, Πανεπιστημιακή έκδοση 2011.
 3. Τραπεζικό δίκαιο-Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, Τόμος Ι (Γενικό μέρος), Γ΄έκδοση 1998,  Δ΄ έκδοση 1999, Ε΄ έκδοση 2001, ΣΤ’ έκδοση 2008.
 4. Τραπεζικό δίκαιο-Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων, Τόμος ΙΙ (Προστασία καταναλωτή-Καταθέσεις-Πιστώσεις-Πρακτορεία, ΣΤ’ έκδοση 2010.
 5. Τραπεζικό δίκαιο-Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων), Τόμος III (Χρηματοδοτική μίσθωση-                     Υπηρεσίες πληρωμών), 2015.
 6. Oι Τράπεζες και η εποπτεία τους (Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος), 2006.
 7. Τραπεζικό δίκαιο – Δίκαιο του Τραπεζικού Συστήματος, Β΄ έκδ. 2009.
 8. Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου, Α΄έκδοση 2009, Β΄ έκδοση 2016.
 9. Το Factoring, ως σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, 1996
 10. Η πίστωση έναντι εγγράφων – Σύγχρονες πρακτικές – Διάκριση από την ενέγγυα πίστωση,       2001
 11. Εμπορικό δίκαιο – Γενικό μέρος, Α΄έκδοση 2004, Β΄ έκδοση 2007.
 12. Εγχειρίδιο Γενικού Μέρους Εμπορικού δικαίου, 2010.
 13. Εμπορικό Δίκαιο-Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Συνεργασία με Β. Αντωνόπουλο και Ρ.                  Γιοβαννόπουλο), 2013.
 14. Πτωχευτικό δίκαιο, Α΄ έκδ. 2003, Β΄ έκδ. 2004, Γ΄έκδοση 2007, Δ΄ έκδοση 2011, Ε΄έκδοση              2015, Ζ’ έκδοση 2017
 15. Τουριστικό δίκαιο –Ερμηνευτικά και νομοθετικά ζητήματα και προτάσεις,
 16. Τραπεζικές δραστηριότητες αμφισβητήσιμης νομιμότητας, 2002.
 17. Δίκαιο εμπορικών εταιριών, Τεύχος Ι – Προσωπικές εταιρίες, 2010.
 18. Οι επελθούσες με το Ν. 4072/2012 αλλαγές στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών (ένθετο),      2011
 19. Το Ελληνικό Οικονομικό Πρόβλημα (Αδρή του ζητήματος της ante portas πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου επίσκεψις), 2011.
 20. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (μη εμπόρων), μετά και το Ν.              4161/2013.
 21. Δίκαιο εμπορικών εταιριών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΕκμ, Αφανούς, Κοινοπραξίας, ΕΟΟΣ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ-Μετά το ν. 4072/2012), 2013 και Β’ έκδοση
 22. Βασική Εμπορική Νομοθεσία Ι (Γενικό μέρος-Βιομηχανική Ιδιοκτησία-Ηλεκτρονικό Εμπόριο), Σειρά «Σύγχρονη Νομοθεσία» 19 (Σε συνεργασία με Ρ.Γιοβαννόπουλο), Α΄έκδοση 2011, Β΄έκδοση, 2016.
 23. Βασική Εμπορική Νομοθεσία V (Δίκαιο τραπεζικού συστήματος), Σειρά «Σύγχρονη Νομοθεσία» 23 -Α΄ έκδ. 2011, Β΄έκδοση 2015.
 24. Βασική Εμπορική Νομοθεσία VΙ (Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων), Σειρά «Σύγχρονη Νομοθεσία» 24, Α΄ έκδ. 2011, Β΄έκδοση 2015.
 25. Βασική Εμπορική Νομοθεσία VΙΙ (Πτωχευτικό Δίκαιο), Σειρά «Σύγχρονη Νομοθεσία» 25-  7η      έκδοση 2018

ΙΙ. Κυριότερες δημοσιευμένες μελέτες, άρθρα και γνωμοδοτήσεις

 1. Η ελαττωματική προσωπική εταιρία, ΕΕμπΔ 1983, σελ. 387επ.
 2. Περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων και σύστημα κοινοκτημοσύνης με το ν. 1329/83, ΝοΒ 1983, σελ. 951επ.
 3. Εγγυητικές επιστολές τραπέζης, ΕΕΝ 1986, σελ. 97επ.
 4. Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς ΕΕΝ 1987, σελ. 325επ.
 5. Παρατηρήσεις στην ΜΠρΑθ. 12676/86 (περί προσωρινού επιτρόπου, εφαρμογής της ΑΚ 69 και διορισμού προσωρινής διοίκησης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων).
 6. Κριτική του νομοσχεδίου για τους θεσμούς του Factoring και του Forfaiting, Δελτίο EET 1990, σελ. 79επ.
 7. Η εμφάνιση τρίτων, μη εταίρων, ως «διαχειριστών» προσωπικών εταιριών, ΕΕΝ 1990, σελ. 117επ.
 8. Η εξαιρετική περίπτωση του ανευθύνου της Πολιτείας από πράξεις δημόσιας εξουσίας κατά την Εισ.Ν.ΑΚ 105, ΝοΒ 1990, σελ. 1291 επ.
 9. Η διάθεση χρηματικών καταθέσεων σε ασφάλεια απαιτήσεων, ΝοΒ 1990, σελ. 581επ.
 10. Αυτοδίκαιη επάνοδος τραπεζοϋπαλλήλων μετά από απόλυση, ΕΕργΔ 1991, σελ. 703επ.
 11. Ο τραπεζικός ανατοκισμός, Αρμεν. 1994, σελ. 1345 επ.
 12. Ζητήματα εγγυητικών επιστολών, ΝοΒ 1994, σελ. 594επ.
 13. Τα τραπεζικά επιτόκια, ΝοΒ 1995, σελ. 5επ.
 14. Υπόσχεση και αναγνώριση του καταλοίπου τρέχοντος λογαριασμού (Παρατηρήσεις στην Εφ.Αθ. 9385/95), Επισκ.ΕμπΔ 1995, σελ. 814επ.
 15. Παρατηρήσεις στην Εφ.Πειρ. 716/93 (περί τραπεζικού εμβάσματος), ΕπισκΕμπΔ 1995, σελ. 802 – 806.
 16. Η νομολογία του Δ.Ε.Κ. για την «αναγκαστική» αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. στα πλαίσια της νομοθεσίας για την εξυγίανση επιχειρήσεων, ΕπισκΕμπΔ 1996, σελ. 57επ.
 17. Πιστωτικές επιστολές (Παρατηρήσεις στην ΕΠ 1323/95) ΕπισκΕΔ 1997, σελ. 125επ.
 18. Περί «εκτοκισμού» τραπεζικών δανείων (Παρατηρήσεις στην ΕΔωδ. 262/97) ΕπισκΕΔ 1998, σελ. 759επ.
 19. Η ενιαία τραπεζική αγορά – Κενά και αντιφάσεις της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας, ΕΕΕυρΔ 1998 σελ. 515επ.
 20. Ο τραπεζικός ανατοκισμός (Παρατηρήσεις στην Ολ.ΑΠ 8/98), ΕπισκΕΔ 1998, σελ. 86επ.
 21. Η νέα νομοθετική ρύθμιση για τον ανατοκισμό, Επισκ.ΕΔ 1998, σελ. 277επ.
 22. Οι γενικοί όροι στις τραπεζικές συμβάσεις, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 887επ.
 23. Καταχρηστική καταγγελία πιστώσεως σε τρέχοντα λογαριασμό – Αναγνώριση καταλοίπου τρέχοντος λογαριασμού – Απαλλακτικές ρήτρες σε τραπεζικές συμβάσεις – Έμβασμα, (Παρατηρήσεις στην ΕΑ 8670/1996), ΕπισκΕΔ 1999, σελ. 148επ.
 24. Ενυπόθηκη τραπεζική πίστωση – Εκτοκισμός στις τραπεζικές πιστώσεις – Καταχρηστικές ρήτρες σε τραπεζικές συμβάσεις – Καταγγελία πιστώσεως σε τρέχοντα λογαριασμό (Παρατηρήσεις στην Ε.Λαρ. 83/1998), Επισκ.ΕΔ 1999, σελ. 194επ.
 25. Ο Κώδικας τραπεζικής δεοντολογίας, Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου, Δελφοί 1998 και Αρμεν. 1999.
 26. Η σύσταση της Ομόρρυθμης εταιρίας (συμβολή στο συλλογικό έργο με τίτλο «Προσωπικές εταιρίες», που επιμελήθηκε ο καθηγητής Ν. Ρόκας), 2003.
 27. Περί εισπρακτικών εταιριών (γνωμ.), ΝοΒ 2004, σελ. 216επ.
 28. Τιτλοποίηση επιχειρηματικών απαιτήσεων-Ένας νέος, νομικά και οικονομικά προβληματικός θεσμός, ΔΕΕ 2004, σελ. 262 επ.
 29. Περί των τραπεζικών δανείων για απόκτηση μετοχών, (Γνωμ.), Αρμεν. 2003, σελ.1872επ.
 30. Ζητήματα προθεσμιών και περιεχομένου της συμφωνίας συνδιαλλαγής στο πτωχευτικό δίκαιο, ΔΕΕ 2009, σελ. 398επ.
 31. Μία πρώτη εταστική προσέγγιση στο προσχέδιο νόμου: «Πτωχευτικός Κώδικας», ΔΕΕ 2007, σελ. 286επ.
 32. Η διάθεση «Perpetual Bonds» από τις ελληνικές τράπεζες, ΔΕΕ 2011.
 33. Ευθύνη τραπεζών και εποπτικών αρχών έναντι επενδυτών και καταθετών, Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικολόγων στο Ηράκλειο Κρήτης, Οκτ. 2009 (βλ.πρακτικά Συνεδρίου) και ΝοΒ 2010, σελ. 2316 επ.
 34. Περί εισπρακτικών εταιριών, ΝοΒ 2004, σελ. 216 επ.
 35. Περί ρυθμίσεως διογκωμένων οφειλών σε ποσά πολλαπλάσια του αρχικού κεφαλαίου, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 740επ.
 36. Η παράνομη δράση εισπρακτικών επιχειρήσεων και εταιριών ενημέρωσης, Εφημερίδα «Μακεδονία»  Ιούνιος 2010
 37. Οδηγοί τυφλοί, Εφημερίδα «Μακεδονία», Δεκέμβριος 2009
 38. Τα «κολλέγια» και η παρανομία τους, Αρμεν. 2011 και Επίκαιρα θέματα συνταγματικού δικαίου 2011 και Εφημερίδα «Μακεδονία», Ιανουάριος 2010
 39.  Πανεπιστημιακό άσυλο-Μια φρεναπάτη, ΝοΒ 2010 και Εφημερίδα «Μακεδονία», Κυριακή 13.12.2009.
 40. Εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια ασφαλιστικής επιχείρησης και ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, ΔΕΕ 2005, σελ. 512επ.
 41. Περί συνδυασμού συμβάσεων (α)ανοίγματος πιστώσεως με τρέχοντα λογαριασμό, (β)αναδοχής εκδόσεως ομολογιακού δανείου, (γ)factoring και (δ) leasing, ΕΕμπΔ 2005, σελ. 444επ.
 42. Περί καταχρηστικής καταπτώσεως ή εξαναγκασμού σε παράταση της ισχύος εγγυητικών επιστολών-Σχόλια στην ΕφΑθ. 275/2002, Αρμεν. 2005, σελ. 995επ.
 43. Ηθική της τραπεζικής επιχειρηματικής πρακτικής, ΔΕΕ 2004, σελ. 981επ.
 44. Έννοια και τύπος της συμβάσεως εμπορικής αντιπροσωπείας, (ΝΟΜΟΣ αρ. 8 – Επετηρίδα του τμήματος Νομικής της σχολής ΝΟΠΕ του ΑΠΘ, Αφιέρωμα στον Λ.Κοτσίρη, 2004, σελ. 1197επ.
 45. Περί ρυθμίσεως διογκωμένων οφειλών σε ποσά πολλαπλάσια του αρχικού κεφαλαίου, ΕΕμπΔ 2003, σελ. 740επ.
 46. Περί της συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό λογαριασμό και της εγγυήσεως συγγενικού του πρωτοφειλέτη προσώπου για συγκεκριμένες πιστώσεις,  ΕΕμπΔ 2003, σελ. 496 επ.
 47. Περί του εγγράφου τύπου της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, Αρμεν. 2003, σελ. 1382 επ.
 48. Περί των τραπεζικών δανείων για απόκτηση μετοχών, Αρμεν. 2003, σελ. 1872 επ.
 49. Η κατάσχεση των καταθέσεων, ΔΕΕ 2002, σελ. 473επ. και Αρμεν. 2002, σελ. 987 επ.
 50. Οι τραπεζικές καταθέσεις ως μηχανισμός παράνομης εκμετάλλευσης καταθετών, ΝοΒ 2006, σελ. 987επ.
 51. Περί ασφαλιστικής συμβάσεως υπέρ τρίτου (Γνωμ.), ΔΕΕ 2007, σελ. 768επ.
 52. Τοξικοί νόμοι κι αράθυμες αρχές, ΔΕΕ 2009, σελ. 888επ. και ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ 2009, τεύχ. 18, σελ. 14επ.
 53. Εισπρακτικές εταιρίες και εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ 2008, τεύχ. 17, σελ. 30επ.
 54. Περί διατηρήσεως του γενικού προνομίου των απαιτήσεων από παροχή εξηρτημένης εργασίας επί πτωχεύσεως και εκτός ορίων της ΚΠoλΔ 975 περ. 3, ΔΕΕ 2006, σελ. 990 επ.
 55. Ποιοί επιτέλους νομοθετούν σ’ αυτή τη νυχτωμένη χώρα; ΕλλΔνη, 2015, σελ. 1281επ.
 56.  Τραπεζικά στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα (Το πρόβλημα – Προτεινόμενες λύσεις), ΔΕΕ 2015, 649επ.
 57. Ώλολεν η αιδώς και η δίκη στην Ελλάδα της κρίσης, ΝοΒ 2015
 58. Το επιτόκιο υπερημερίας οφειλών του Δημοσίου –Μια κριτική θεώρηση της ατυχούς αποφάσεως 25/2012 του ΑΕΔ, ΕλλΔνη 2013
 59. Tράπεζες και οικονομική κρίση, NoB 2014
 60. Η «ύβρις» του συμφώνου συμβίωσης, ΕλλΔνη 2016.
 61. Τα τραπεζικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα-Το πρόβλημα και η λύση του, Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Λευτέρη Σκαλίδη και ΕΕμπΔ 2016.
 62. Συμψηφισμός, προτεινόμενος από τράπεζα κατά συνδικαιούχου καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό  – Ένα πολύπαθο θέμα, Ελληνική Δικαιοσύνη, 2018
 63. Η διάθεση στην Ελλάδα «Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου»  (ΜΑΕΚ),  ως καινοφανών ομολόγων ομολογιακού δανείου αλλοδαπής τράπεζας (Γνωμοδότηση), ΔΕΕ 1/2018.