Περί ευθύνης των τραπεζών από την διάθεση ομολόγων του ελληνικού δημοσίου σε επενδυτές και από το PSI

«………το ερώτημα, αν οι ζημιωθέντες  από το PSI επενδυτές διαθέτουν αξιώσεις αποζημιώσεως και κατά ποίου, μπορεί να απαντηθεί ως εξής:

  1. Κατά του ελληνικού Δημοσίου, η αξίωση των επενδυτών για αποζημίωση, φαίνεται ότι αποκλείεται, με βάση το νόμο 4052/2012. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το θέμα της αντισυνταγματικότητας του νόμου………..Για τους ίδιους λόγους, οι αξιώσεις των θιγέντων από το PSI πολιτών μπορούν προφανώς να αχθούν προς εκδίκαση και στο Δικαστήριο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο ΔΕΚ. Ανοιχτό παραμένει και το θέμα της κατά περίπτωση ορθής εφαρμογής του νόμου από την διοίκηση ….. 2. Αναμφίβολα, οι επενδυτές διατηρούν ακέραιες τις απαιτήσεις αποζημιώσεως τους κατά των φορέων-τραπεζών από τις μεταξύ τους σχέσεις της εκχωρήσεως, πωλήσεως, και παροχής υπηρεσιών……………»

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Καθηγητής Νομικής του Α.Π.Θ., Συγγραφέας νομικών βιβλίων και Αρθρογράφος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *